Mokslinių tyrimų kryptys

  • Edukacinių inovacijų taikymas gerinant užsienio kalbų mokymo(si) kokybę
  • Technologijomis grįsto mokymosi kokybė
  • Profesijos pedagogų rengimas ir profesinio ugdymo turinys

Fakultetai