Nuostatai

4 priedas

PATVIRTINTA
ASU Senato posėdyje
2014 m. birželio mėn. 4 d.
Protokolas Nr. 539

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO
KULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS IR EDUKACIJOS CENTRO
NUOSTATAI

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras (toliau – Centras) yra Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau Universiteto) savarankiškas studijų ir mokslo padalinys, įsteigtas Universiteto senato nutarimu humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslinei ir studijų veiklai organizuoti bei vykdyti.
2.    Centras veikia vadovaudamasis Universiteto Senato patvirtintais Centro nuostatais, taip pat Universiteto statutu, strateginiais dokumentais, Universiteto veiklos kokybės užtikrinimo nuostatomis, vidiniais teisės dokumentais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.    Centras turi logotipą bei kitą atributiką, kuriuos naudoja pagal Universitete patvirtintą tvarką.

II. CENTRO MISIJA IR FUNKCIJOS

4.    Centro misija – puoselėjant humanistines ir demokratines tradicijas, plėtoti komunikacijos, filologijos, filosofijos, etnologijos, sociologijos, psichologijos, švietimo ir ugdymo studijų krypčių mokslinę, pedagoginę bei švietėjišką veiklą asmenybės pilnavertei brandai ir visuomenės pažangai.
5. Centras, vykdydamas savo misiją, atlieka šias pagrindines funkcijas:
1)    derindamas su Universiteto strategija, rengia ir įgyvendina savo strategiją bei vykdo jos stebėseną;
2)    organizuoja ir vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, atlieka socialinės ir kultūrinės plėtros darbus, pagal Senato patvirtintas prioritetines mokslo kryptis ir Centro patvirtintą mokslinių tyrimų tematiką;
3)    Universitete nustatytomis formomis vykdo ne aukštesnės kaip antrosios pakopos nuosekliųjų studijų programas, vykdo papildomąsias studijas, užtikrina šių studijų kokybę;
4)    pagal kompetenciją dalyvauja fakultetams priskirtų studijų programų vykdyme, taip pat fakultetų organizuojamose dalinėse ir papildomosiose studijose;
5)    teikia kvalifikacijos tobulinimo, tęstinio mokymo ir kitas mokymosi visą gyvenimą paslaugas, užtikrina jų kokybę;
6)    sudaro sąlygas dėstytojams ir mokslo darbuotojams dalyvauti jungtinių doktorantūros programų komitetų veikloje;
7)    sudaro sąlygas Centro dėstytojams dalyvauti studijų programų rengimo grupėse bei studijų programų komitetuose.
8)    organizuoja monografijų, mokslo studijų, vadovėlių, mokomųjų knygų rengimą ir publikavimą, mokslo žinių sisteminimą kitais būdais bei formomis; organizuoja ir atlieka studijų mokslinį bei metodinį aprūpinimą, kuria palankias sąlygas žinių perteikimo ir gebėjimų ugdymo aktyvių metodų taikymui; rūpinasi Universiteto akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu;
9)     skleidžia ir populiarina mokslo žinias, diegia praktikoje naujas technologijas ir inovacijas, vykdo kitą švietėjišką veiklą;
10) vertindamas mokslo tendencijas, ilgalaikius darbo rinkos pokyčius, studentų ir darbdavių lūkesčius bei turimus išteklius, inicijuoja naujų studijų programų rengimą, vykdomų programų atnaujinimą.
11) pagal Centro misiją inicijuoja, rengia ir įgyvendina (arba dalyvauja rengime ir įgyvendinime) mokslo, socialinės ir kultūrinės plėtros, studijų, specialiųjų kompetencijų tobulinimo, mokslo ir studijų infrastruktūros, studijų metodinio aprūpinimo, mokymosi visą gyvenimą ir kitus projektus;
12) tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu organizuoja ir plėtoja partnerystę su kitomis mokslo, studijų ir švietimo institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, regionų ir vietos valdžios institucijomis, studentų organizacijomis, absolventais ir buvusiais Centro darbuotojais;
13) informuoja studentus, dėstytojus, mokslo darbuotojus ir kitus Centro darbuotojus apie esminius įvykius Universitete ir Centre, numatomus pokyčius studijų procese, teikia kitą akademinio pobūdžio informaciją;
14) kartu su Universiteto ūkinės ir socialinės infrastruktūros padaliniais rūpinasi Centro studijų ir mokslo infrastruktūros gerinimu, darbuotojų ir studentų darbo ir poilsio sąlygomis;
15) kartu su Universiteto padaliniais, studentų organizacijomis inicijuoja ir dalyvauja sveikatos stiprinimui skirtuose renginiuose, skleidžia gerą akademinės ir bendruomeninės veiklos patirtį;
16) atlieka mokslo tyrimų rezultatų vertinimą, Centro veiklos kokybės užtikrinimo darbus pagal Universiteto kokybės vadove aprašytus veiklų procesus ir procedūras, kituose veiklos kokybės užtikrinimo dokumentuose numatytas funkcijas;
17) teikia Universiteto rektoriui tvirtinti Centro metinius veiklos planus, veiklos metines ataskaitas, pagal nustatytą nomenklatūrą kitas ataskaitas ir atskaitomybės formas, o esant būtinumui – operatyvius duomenis apie Centro veiklos kai kuriuos aspektus;
18) įgyvendina Centro darbuotojų ir studentų saugos priemones, už kurias pagal Universiteto sudarytą planą yra atsakingas Centras;
19) atlieka kitas Universiteto rektoriaus Centrui suteiktas funkcijas.

III. CENTRO TEISĖS

6. Centras turi teisę:
1) formuoti Centro viziją ir veiklos strategines nuostatas, tai derinant su Centro misija ir Universiteto strategija;
2) sudaryti Centro nuolatines ir laikinas komisijas bei darbo grupes aktualiems Centro klausimams ir problemoms spręsti;
3)    deleguoti Centro atstovus į Universiteto senatą, siūlyti savo kandidatus arba deleguoti atstovus į kitus Universiteto valdymo organus, sudaromas nuolatines ir laikinas komisijas bei darbo grupes bendriems Universiteto klausimams ir problemoms spręsti;
4)    iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų, turinčių pedagoginio darbo ir administravimo patirties, siūlyti Centro direktoriaus ir Centro padalinių vadovų kandidatūras;
5)    siūlyti Universiteto rektoriui Centro struktūros pakeitimų projektus;
6)    gauti būtinus žmonių, materialinius ir finansinius išteklius, reikalingus studijoms ir mokslinei veiklai;
7)    Universiteto tarybos nustatyta tvarka gauti lėšas už savimokos principu teikiamas studijų, mokymosi visą gyvenimą, mokslinių tyrimų, ekspertines ir konsultavimo paslaugas ir šias lėšas naudoti teikiamoms paslaugoms vykdyti, jų kokybei užtikrinti, kitoms Centro reikmėms tenkinti;
8)    plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, socialiniais ir verslo partneriais;
9)    gauti informaciją iš Universiteto administracijos, būtiną Centro veiklai užtikrinti;
10)    konsultuotis su atitinkamais Universiteto administracijos padaliniais studijų ir mokslo organizavimo, kokybės užtikrinimo, stebėsenos vykdymo, projektų rengimo ir įgyvendinimo, apskaitos ir finansų tvarkymo, darbuotojų ir studentų saugos, ūkinių ir socialinių problemų sprendimo klausimais;
11)    pagal Centro misiją inicijuoti ir rengti Universiteto paraiškas dalyvauti šalies ir tarptautinėse studijų ir mokslo programose, Europos Sąjungos struktūrinės paramos programose, būtinose Centro misijai vykdyti;
12)    Centro susirinkimo ir direktoriaus vardu reikšti Centro nuomonę apie svarstymui pateiktus Universiteto vidinių teisės dokumentų projektus ir teikti siūlymus dėl veikiančių vidinių teisės dokumentų, Universiteto strateginių dokumentų tobulinimo;
13)    vykdyti (arba dalyvauti Universiteto centralizuotai vykdomose) Centro darbuotojų, studentų, absolventų, socialinių ir verslo partnerių sociologines apklausas, būtinas veiklai, jos kokybei ir motyvacijai gerinti;
14)    siūlyti pretendentus į Universiteto garbės daktarus, mecenatus, profesorius emeritus ir kitas nominacijas.

IV. CENTRO STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI

7. Centrą sudaro katedros, laboratorijos ir kiti padaliniai, būtini Centro misijai vykdyti. Centro struktūros pertvarkos projektus svarsto Universiteto senatas. Centro struktūros schemą tvirtina rektorius.
8. Centro padaliniai veikia pagal Centro susirinkime patvirtintus jų nuostatus.
9. Centro darbuotojų personalą sudaro katedrose, laboratorijose bei kituose padaliniuose dirbantys dėstytojai, mokslo darbuotojai, studijas bei mokslą administruojantys ir aptarnaujantys darbuotojai. Darbuotojų pareigos, teisės, atsakomybė ir pavaldumas reglamentuojami jų pareiginiuose nuostatuose.
10. Centro dėstytojų etatų skaičius ir sudėtis yra tikslinami kiekvienais studijų metais atsižvelgiant į vidutinį metinį studentų skaičių, taip pat dalyvavimo fakultetų vykdomose programose apimtis, studijų sudėtingumą, kvalifikacinius reikalavimus, būtinus studijų moksliniam lygiui užtikrinti. Dėstytojų etatų skaičius yra nustatomas pagal pedagoginio darbo apimtis, dėstytojų kvalifikacinę struktūrą ir Universiteto senato nustatytą dėstytojų darbo laiko struktūrą. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai į darbą priimami atviro konkurso būdu 5 metų kadencijai arba terminuotai iki 2 metų darbo sutartimi Universiteto vidiniuose teisės dokumentuose nustatyta tvarka.
11. Studijas bei mokslą aptarnaujančių darbuotojų personalo etatų skaičius ir sudėtis kiekvienais studijų metais yra tikslinamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo ir mokslinės veiklos apimtis ir Centro poreikius.
12. Centro dėstytojai ir mokslo darbuotojai atestuojami pagal Universiteto senato nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Atestacija ir pareigybių užėmimo konkursai vykdomi Universiteto senato nustatyta tvarka Universiteto atestacijos ir konkursų komisijoje, joje dalyvaujant Centro direktoriui.

V. CENTRO IR JO PADALINIŲ VALDYMAS

13. Centro veiklą organizuoja Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas ir direktorius.
14. Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas (toliau – Susirinkimas):
1) Susirinkimo nariai yra Centre ne mažiau kaip puse etato dirbantys dėstytojai ir mokslo darbuotojai.
2)    Susirinkimą kviečia Centro direktorius. Susirinkimo data ir darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki Susirinkimo. Neeilinis Susirinkimas yra kviečiamas Centro direktoriaus arba 1/3 Centro susirinkimo narių iniciatyva per 10 darbo dienų nuo neeilinio Susirinkimo iniciatorių pareiškimo įteikimo Centro direktoriui. Susirinkimai yra atviri. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių. Susirinkimui vadovauja Susirinkime dalyvaujančių narių daugumos išrinktas Susirinkimo narys.
3)    Susirinkimo nutarimai priimami susirinkimo nutartu būdu daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Susirinkimo nutarimai įsigalioja, kai Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašo posėdžio protokolą.
15. Susirinkimas atlieka šias funkcijas:
1) direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Centro misiją ir strategiją;
2) remiantis Senato nustatytomis prioritetinėmis kryptimis tvirtina Centro mokslinių tyrimų tematiką, vertina Centro mokslinių tyrimų rezultatus;
3) siūlo vykdomų studijų programų komitetų personalinę sudėtį ir jų nuostatus, deleguoja Centro atstovus į tarpkryptinių studijų programų komitetus;
4) svarsto ir tvirtina metinius Centro veiklos planus, direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą. Jeigu direktoriaus metinei ataskaitai pakartotinai nepritaria 2/3 Susirinkime dalyvaujančių jo narių, Susirinkimas siūlo Universiteto rektoriui direktorių atstatydinti.
5) tvirtina Centro metines išlaidų studijoms ir mokslinei veiklai sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas;
6) siūlo Universiteto rektoriui Centro direktoriaus, katedrų, kitų padalinių vadovų kandidatūras;
7) deleguoja Centro atstovus į kitų studijų ir mokslo institucijų tarybas (senatus);
8) svarsto ir teikia Universiteto senatui tvirtinti Centro nuostatus ir jų pakeitimus
9. svarsto ir tvirtina Centro katedrų, kitų padalinių nuostatus;
10) teikia Universiteto rektoriui siūlymus dėl Centro struktūros pertvarkos, sprendžia kitus Centrui svarbius klausimus ir sudaro komisijas jiems nagrinėti;
16. Dalį funkcijų Susirinkimas savo sprendimu gali pavesti Susirinkimo sudaromoms nuolatinėms komisijoms arba laikinoms darbo grupėms bei komisijoms. Nuolatinės komisijos veikia pagal Susirinkimo patvirtintus komisijų nuostatus.
17. Centro direktorius (toliau – Direktorius) atlieka šias pareigas:
1) atstovauja Centrui, veikia Centro vardu;
2) suderinęs su atitinkamais Universiteto strateginės veiklos dokumentais, formuoja Centro veiklos strategines nuostatas, jas teikia Susirinkimui tvirtinti, skelbia jas Universiteto interneto svetainėje, organizuoja įgyvendinimą;
3) teikia Susirinkimui tvirtinti metinius veiklos planus, metinę išlaidų studijoms ir mokslinei veiklai sąmatą;
4) teikia Universiteto rektoriui tvirtinti papildomųjų ir dalinių studijų ir kitas lėšų sąmatas;
5) organizuoja mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą Centre;
6) teikia Universiteto rektoriui siūlymus dėl Centro darbuotojų priėmimo, atleidimo iš darbo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
7) telkia Centro mokslininkų grupes, įskaitant ir tarpinstitucines, rūpinasi mokslinių projektų pritraukimu, koordinuoja ir kontroliuoja Centre atliekamus mokslinius tyrimus, rūpinasi jų materialine baze, mokslinių tyrimų rezultatyvumu ir sklaida;
8) įgyvendina Senato ir Centro susirinkimo sprendimus, Universiteto rektoriaus įsakymus;
9) koordinuoja Centro padalinių vadovų darbą, paskirsto dėstytojų etatus padaliniuose;
10) organizuoja Centro viešuosius ryšius ir įvaizdžio bei informacijos sklaidos priemones;
11) kiekvienais metais pristato Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimui Centro veiklos bei Centro strategijos įgyvendinimo rezultatus, už juos atsiskaito;
12) vykdo kitas Universiteto rektoriaus nustatytas pareigas.
18. Direktorių iš Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimo pasiūlytų kandidatų (dėstytojų ir mokslo darbuotojų, turinčių pedagoginio darbo patirties), pritarus Universiteto senatui, skiria Universiteto rektorius. Su kandidatu sudaroma terminuota darbo sutartis Universiteto rektoriaus kadencijos laikotarpiui. Direktorius atsistatydina kartu su Universiteto rektoriumi arba Centro susirinkimui nepatvirtinus metinės ataskaitos.
19. Direktorius yra pavaldus Universiteto rektoriui. Jis savo veikloje vadovaujasi pareiginiais nuostatais, Universiteto rektoriaus įsakymais, Centro susirinkimo, Universiteto senato ir tarybos sprendimais, Universiteto vidiniais teisės dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais. Direktorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, Universiteto vidinių teisės aktų nustatyta tvarka už pareigų vykdymą, studijų bei mokslinės veiklos kokybę, centro lėšų naudojimą, darbo tvarką ir drausmę, darbuotojų ir studentų saugą.
20. Direktoriaus patariamasis organas yra direkcija. Ją sudaro katedrų ir kitų padalinių vedėjai bei Susirinkimo paskirti asmenys. Direkcija veikia pagal Centro susirinkimo patvirtintus nuostatus.
21. Katedrų veiklą organizuoja katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas ir katedros vedėjas, kitiems padaliniams – padalinių vedėjai. Katedrų ir kitų padalinių vedėjų pareigos ir atsakomybė apibrėžiama padalinių nuostatuose ir pareiginiuose nuostatuose.

VI. CENTRO LĖŠOS IR TURTAS

22. Centro lėšas sudaro:
1)    lėšos, skirtos nuosekliosioms studijoms Centre užtikrinti;
2)    lėšos, skirtos mokslinei veiklai;
3)    pajamos už Centre organizuojamas papildomąsias ir dalines studijas, mokymosi visą gyvenimą ir kitas tęstinio mokymo paslaugas, mokslines, ekspertines, konsultacines ir kitas paslaugas, atskaičiavus Universiteto senato nustatytą dalį bendroms Universiteto reikmėms;
4)    atskaitymai (pagal Universiteto senato patvirtintą procentą) Centrui nuo užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei kitų mokslinių paslaugų;
5)    Centrui skirtos rėmėjų lėšos;
6)    kitos gautos lėšos.
23. Centro pajamos ir išlaidos yra neatskiriama Universiteto biudžeto sudėtinė dalis. Centro lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka, naudojamos pagal sudarytas ir patvirtintas sąmatas. Lėšų, skirtų nuosekliosioms studijoms ir mokslinei veiklai, sąmatas tvirtina Centro susirinkimas, lėšų už Centre organizuojamas nenuosekliąsias ir tęstines studijas sąmatas – Universiteto rektorius. Kitų lėšų sąmatos tvirtinamos Susirinkimo nustatyta tvarka.
24. Centro lėšų paskirstymą katedroms, kitiems padaliniams ir bendroms Centro reikmėms atlieka Susirinkimas Centro Direktoriaus teikimu.
25. Centro turtą sudaro Universiteto materialus ir nematerialus turtas, Universiteto vidiniuose teisės aktuose nustatyta tvarka priskirtas naudoti Centrui. Už Centro lėšas įgytas Universiteto turtas tiesiogiai priskiriamas naudoti Centrui, jeigu lėšų sąmatoje nebuvo numatyta kitaip. Centro turto priskyrimo tvarką nustato Susirinkimas, atlieka Direktorius. Centro turtas registruojamas nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko Apskaitos tarnyba.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Centro veikla nutraukiama Universiteto tarybos sprendimu, Universiteto senate apsvarsčius Centro susirinkimo ar/ir Universiteto rektoriaus siūlymus.