Kryptys

  • Edukacinių inovacijų taikymas gerinant užsienio kalbų mokymo(si) kokybę.
  • Technologijomis grįsta mokymosi kokybė.
  • Studentų pažangumo analizė.
  • Studentų mokymosi poreikių tyrimas.
  • Kooperuoto mokymo įtaka kalbinei ir tarpkultūrinei kompetencijai, kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui ugdyti.