Pedagoginių – psichologinių žinių kursas

Vadovaujantis LR ŠMM ministro įsakymu ministro įsakymu „Dėl pedagoginių-psichologinių žinių kurso“ (2005-03-17, Nr.ISAK-456) ASU Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedroje parengta ir nuolat vykdoma Pedagoginių-psichologinių žinių kursų programa, skirta asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso.

Kurso planas: 

Eil. Nr.
Dalyko pavadinimas Teorinių valandų skaičius Savarankiško darbo valandų skaičius Iš viso Atsiskaitymo forma
1. Pedagogikos pagrindai 28 12 40 Egzaminas
2. Pedagoginė psichologija 28 12 40 Egzaminas
3. Didaktika (atitinkamai pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams arba neformaliojo vaikų švietimo mokytojams) 28 12 40 Egzaminas

Kurso trukmė: 120 valandų.
Baigusiesiems kursą išduodamas pažymėjimas, kurio formą nustato ir tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
Kursai organizuojami Universitete arba kursų klausytojų darbo vietoje (jei susidaro grupė).
Daugiau informacijos teirautis telefonu: (8 37) 752 382, arba el. paštu: sigitas.daukilas@asu.lt, fppek@asu.lt

image-17

Fakultetai