Magistrantūros studijos PROFESIJOS EDUKOLOGIJA

Valstybinis kodas                                   6211MX023

Programos pavadinimas                    PROFESIJOS EDUKOLOGIJA

Studijų krypčių grupė ir kryptis     ugdymo mokslai (M), edukologija (M02)

Studijų pakopa                                      antroji (magistrantūra)

Studijų forma ir trukmė                     ištęstinė – 3 metai

Programos apimtis kreditais           120

Suteikiamas laipsnis                           ugdymo mokslų magistras

Studijų programos tikslas – tobulinti profesijos mokytojų (pedagogų) žinias ir gebėjimus, įgalinant profesionaliai, kūrybiškai projektuoti profesinio ugdymo turinį, pagrįstą profesinės veiklos ir edukacinių technologijų inovacijomis, profesijos dalykų didaktikos principais, mokslo tiriamąja veikla ir nuolatiniu mokymusi, realizuoti jį profesinio mokymo, konsultavimo, kitose formalaus ir neformalaus švietimo ir ugdymo bei tyrimų institucijose.

Karjeros galimybės: baigę studijų programą, absolventai galės dirbti ugdomąjį darbą profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose (kolegijose), bendrojo lavinimo mokyklose, formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose viešajame ir privačiame sektoriuose. Absolventai galės save realizuoti švietimo problemų tyrimų, ekspertavimo ir konsultavimo srityse.

Galimybė tęsti studijas doktorantūroje

Studijuojami dalykai:

 • privalomieji studijų krypties (51 kr.): Raidos psichologija, Edukacinių projektų vadyba, Edukacinių technologijų inovacijos, Modernioji didaktika, Profesijos dalykų mokymo metodika, Profesinio ugdymo metodologija, Švietimo vadyba, Ugdymo filosofija ir teorijos, Ugdymo psichologija;
 • pasirenkamieji studijų krypties (12 kr.): Pedagoginė komunikacija ir retorika, Profesinė mentorystė, Socialinė ir prevencijos pedagogika, Lyderystė ir vadovavimo psichologija, Socialinė psichologija, Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių psichologija;
 • bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (6 kr.): Edukologinių tyrimų metodologija;
 • studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (12 kr.): Mokslinis tiriamasis darbas, Statistiniai metodai edukologiniuose tyrimuose.
 • studijų dalykai, skirti pasirengti praktinei pedagoginei veiklai (9 kr.): Profesinės veiklos ir metodinių inovacijų praktika (turintys pedagoginės praktinės patirties, gali pretenduoti į visą ar dalinį praktikos kreditų užskaitymą, vadovaudamiesi Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašu).
 • Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas (30 kr.): Baigiamasis magistro darbas

Dalinės studijos užsienyje: dalį studijų programos dalykų galima studijuoti užsienio universitetuose (nuo 3 iki 12 mėn.), su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Grįžus į ASU, šios studijos įskaitomi Senato nustatyta tvarka.

Priėmimo sąlygos: Studijuoti antrosios pakopos Profesijos edukologijos studijų programą gali asmenys, baigę:

 • ugdymo mokslų krypties pirmosios pakopos (bakalauro) studijas;
 • laipsnio nesuteikiančias (profesines) pedagogines studijas;
 • kitų studijų krypčių pirmosios pakopos (bakalauro) studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus socialinių – humanitarinių mokslų dalykų, numatytų ugdymo mokslų studijų programose, kurių bendra apimtis ne mažesnė nei 60 kreditų;
 • ugdymo mokslų krypties (profesinio bakalauro) kolegines studijas, ir yra baigę papildomąsias studijas pagal ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas;
 • kitų studijų krypčių kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir baigę papildomąsias studijas pagal ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas.

Dalinės studijos: asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines studijas, gali studijuoti atskirus studijų programos „Profesijos edukologija“ dalykus.

Papildomosios studijos: turintys neuniversitetinių studijų (profesinio) bakalauro diplomą ir norintys tęsti studijas aukštesnėje (antrojoje) pakopoje, studijuoja papildomųjų studijų programą (60 kr.).

Dalinės (atskirų dalykų) ir papildomosios studijos yra mokamos.