Magistrantūros studijos PROFESIJOS EDUKOLOGIJA

Valstybinis kodas                              621X20006
Programos pavadinimas                  PROFESIJOS EDUKOLOGIJA
Studijų sritis                                        socialiniai mokslai
Studijų kryptis                                    edukologija (07S)
Studijų pakopa                                   antroji (magistrantūra)
Studijų forma ir trukmė                    nuolatinė – 2 metai; ištęstinė – iki 3 metų
Programos apimtis kreditais           120 ECTS
Suteikiamas laipsnis                         edukologijos magistras

Studijų programos tikslas: plėtoti fundamentines edukologijos, psichologijos ir susijusių mokslų krypčių žinias, tikslingai derinamas su pirmoje studijų pakopoje įgytomis profesinėmis kompetencijomis, ugdyti gebėjimus identifikuoti profesinio ir aukštojo mokslo ugdymo turinio problemas, savarankiškai projektuoti ir realizuoti profesinio ugdymo turinį, pagrįstą profesinės veiklos ir edukacinių technologijų inovacijomis.

Galimybė tęsti studijas doktorantūroje

Karjeros galimybės: absolventai dirba profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose (kolegijose), bendrojo lavinimo mokyklose, neformaliojo švietimo institucijose, švietimo pagalbos įstaigose ir kt. Absolventai gali save realizuoti edukacinių problemų tyrimų, ekspertavimo ir konsultavimo srityse.

Studijuojami dalykai:

·         (privalomieji studijų krypties): Asmenybės raidos psichologija, Dalykų dėstymo metodika ir pedagoginė (mokomoji) praktika, Modernioji didaktika, Profesinio ugdymo metodologija, Profesinės veiklos ir edukacinių technologijų inovacijos, Švietimo vadyba, Ugdymo filosofija ir teorijos, Ugdymo psichologija;

·         (pasirenkamieji studijų krypties): Pedagoginė komunikacija ir retorika, Socialinė ir prevencijos pedagogika, Lyderystė ir vadovavimo psichologija, Socialinė psichologija;

·         (bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai): Edukologinių tyrimų metodologija;

·         (studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms): Mokslinis tiriamasis darbas, Statistiniai metodai edukologiniuose tyrimuose.

Praktikos: Metodinių inovacijų praktika. Turintys  pedagoginės praktinės patirties, gali pretenduoti į visą ar dalinį praktikos kreditų užskaitymą, vadovaudamiesi Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašu.

 

Baigiamasis darbas: Baigiamasis magistro darbas

Dalinės studijos užsienyje: dalį studijų programos dalykų galima studijuoti užsienio universitetuose (nuo 3 iki 12 mėn.), su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Grįžus į ASU, šios studijos įskaitomi Senato nustatyta tvarka.

Priėmimo sąlygos: Studijuoti antrosios pakopos Profesijos edukologijos studijų programą gali asmenys, baigę:

·         edukologijos mokslų krypties pirmosios pakopos (bakalauro) studijas;

kitų studijų krypčių pirmosios pakopos (bakalauro) studijas ir išklausę bei išlaikę egzaminus socialinių – humanitarinių mokslų dalykų, numatytų edukologijos krypties studijų programose, kurių bendra apimtis ne mažiau 60 kreditų;
edukologijos mokslų krypties (profesinio bakalauro) kolegines studijas ir papildomąsias studijas pagal edukologijos krypties programą;
kitų studijų krypčių kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turintys ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą po koleginių studijų ir pabaigę papildomąsias studijas pagal edukologijos krypties programą.
Dalinės studijos: asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines studijas, gali studijuoti atskirus studijų programos „Profesijos edukologija“ dalykus.

Papildomosios studijos: turintys neuniversitetinių studijų (profesinio) bakalauro diplomą ir norintys tęsti studijas aukštesnėje (antrojoje) pakopoje, studijuoja papildomųjų studijų programą (60 kr.).

Dalinės (atskirų dalykų) ir papildomosios studijos yra mokamos.

Fakultetai